Pokrenut izgradnja objekata u vukovarskoj vojarni za smještaj inženjerijske satnije

Na prostoru bivše vojarne u Vukovaru, sadašnjem prostoru Memorijalnog centra Domovinskog rata, planiraju se izgraditi građevine za potrebe Ministarstva obrane.  U široj okolici Vukovara OSRH raspolagale su sa 6 objekata, no inženjerci se smještaju u vojarni 204. brigada HV-a. Inženjerska satnija dolazi u Vukovar iz sastava Gardijske oklopno-mehanizirane brigade iz Vinkovaca. Veličina parcele je cca 10 000 m². Planirani zahvat u prostoru uključuje izgradnju:

Zgrada   1 – zapovjedno smještajna građevina, GBP 1000,00 m².

Zgrada   2 – prijavnica, nadzorni centar, opslužništvo, GBP 240,00 m²,

Zgrada   3 – nadstrešnica za vozila, GBP 300,00 m²,

Zgrada   4 – radionica sa skladištima,  GBP 240,00 m²,

Planirana visina vijenca udaljena je od okolnog terena – za građevinu br. 1  cca 5 m, za građevinu br. 2  cca 4,70 m, za građevinu br. 3 cca 6,50 m, za građevinu br. 4 cca 6,50 m.  Minimalna širina kolnog priključka na javno prometnu površinu je 5,5 m (kolni priključak na javno prometnu površinu ulice A. Cesarca osiguran je uz odgovarajuće radijuse u širini većoj od 6 m). Obveza osiguranja površine potrebne za smještaj prometa u mirovanju prema  normativnom izračunu – 49 PMJ za osobna vozila. Hortikulturno uređenje okoliša – sve površine prirodnog zelenila hortikulturno će se odgovarajuće obraditi i  održavati

Parcela će biti omeđena ogradom. Na mjestu kolnog i pješačkog ulaza planirana je kontrola ulaza. Na parcelu/lokaciju  je omogućen/planiran jedan kolni i pješački pristup s istočne strane s javne prometne površine ulice A. Cesarca. U koridoru predmetne javnoprometne površine nalazi  se sva infrastrukturna mreža na koju se  nova građevina  planira priključiti, uvjete priključenja traženi su temeljem ovog projekta od nadležnih javnopravnih tijela a prema potrebama zahvata Naručitelja.  Smještaj građevina na parceli  organiziran je posljedično raspoloživoj geometriji parcele i nužnosti rješenja pristupa i internog prometanja po parceli kako vojnih tako i interventnih vozila.

Na ulazu u parcelu  – u smjeru sjever /jug  lociran je volumen   zgrade 2 – portirnica s kontrolom i nadzorom ulaza. U sklopu iste građevine organizirane su i poslovne uredske prostorije za djelatnike MORH-a. Građevina je prizemnica.  Paralelno sa sjevernom granicom parcele, a u smjeru istok/zapad lociran je volumen  Zgrade 1 – zapovjedno-smještajna građevina. U sklopu građevine su smještajne prostorije vojnika i časnika s pratećim pomoćnim sadržajima – garderobe, sanitarije, oružarnice,  te zajednički sadržaji boravak, kantina i učionica. Građevina je prizemnica.  U predmetnoj zoni rezervirana je površina za moguće proširenje smještajnih kapaciteta, te u neposrednoj blizini  smještajne građevine i plato za postrojavanje i vježbu s ciljem izvršenja obuke i rekreacije. U južnom dijelu parcele,  a  obje orijentirane prema manipulativnoj  internoj prometnoj površini smještene su Zgrada 3 – nadstrešnica za smještaj vozila i  Zgrada 4 – radionica sa skladištima. Obje su građevine prizemnice.

Konstrukcija svih građevina je čelična polumontažna, s fasadnom i krovnom panelnom oblogom.  Svi otvori aluminijska bravarija. U smislu zaštite od požara planirana je vanjska i unutarnja hidrantska mreža. Planiran je sustav vatrodojave. Požarno opterećenje svih zgrada  je nisko. Predviđena svjetla visina svih prostorija u zgradi iznosi min h=300 cm (za smještajne i uredske prostore) odnosno više ovisno o namjeni  – min h= 4.00 m (za nadstrešnicu za vozila, servisne prostore i slično) Sve radne prostorije imaju prozore i mogućnost prirodnog osvjetljenja i ventilacije. Predviđeno je grijanje i hlađenje.

Na raspoloživoj površini neizgrađenog dijela građevne čestice uređuju se pristupni kolni i pješački putevi do građevina, interventne površine za pristup vatrogasnih i ostalih vozila intervencije, površine parkirališta za rješenje potreba za smještaj prometa u mirovanju. U sklopu parkirališnog prostora od ukupno 49 mjesta, jedno je osigurano veličine su 370/500 cm, te označena oznakom pristupačnosti za osobe – isključivo posjetitelje –  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Za potrebe lokacije i predmetnog zahvata u prostoru predloženo je priključiti se na postojeću trafostanicu koja  se nalazi u neposrednoj blizini na susjednoj  parceli. Za ukupno opterećenje svih zgrada  i postupaka planiranih na parceli (za rasvjetu – unutarnju i vanjsku, priključnice,  pripremu tople vode za zajedničke sanitarije u smještajnoj zgradi, praonicu vozila i sve tehničke potrebe potrebno je  osigurati: Pinst = P max = 120 kW maksimalna snaga. Predlaže se osigurati 15 direktnih linija prekao ATC 50/10, a prema uvjetima nadležnog operatera.

Nakon provedene analize, a prema odluci Naručitelja, kao energent za grijanje predviđa se plin. Priključenje na  javni infrastrukturni  plinski razvod planira se u ulici A. Cesarca prema uvjetima dobivenim na temelju ove dokumentacije. Plin će se koristiti za radijatorsko grijanje i to isključivo u smještajnoj građevini – Zgradi 1. Tražene potrebe konzuma 15 m³/h. Zbog specifičnosti načina korištenja prostora  – isključivo smještajnih kapaciteta –  koje je planirano koristiti po manjim  cjelinama i /ili u različitim režimima,  previđeno je radijatorsko grijanje odnosno odgovarajući broj kondenzacijskih kotlova (boilera) nazivne snage do 40 kW.

Planira se za  sve građevine osigurati snabdijevanje vodom za sanitarnu potrošnju,  unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu. U  smještajnoj Zgradi 1 predviđene su uobičajene sanitarije kao prateći prostori za  smještajne kapacitete odnosno zajedničke prostorije.  Jednako tako je tretirana i Zgrada 2 gdje su planirani uredski sadržaji sa pripadajućim sanitarnim čvorom. U građevini radionice također  je predviđen prostor za boravak osoblja sa pripadajućim sanitarnim čvorom. Dodatno uz radionicu predviđena je mogućnost za vanjsko pralište vozila. Snabdijevanje vodom i potrebne količine  predviđaju se osigurati priključkom na  javni ulični cjevovod  u ulici A. Cesarca preko  jedinstvenog vodomjernog okna. Priključak će biti  izveden unutar betonskog okna, gdje je na priključni cjevovod ugrađen vodomjer. Za protupožarne potrebe predviđa se unutrašnja i vanjska hidrantska mreža koja se planira riješiti mokrom hidrantskom mrežom tj. mreža je stalno napunjena vodom i pod pritiskom. U posebnim se uvjetima očekuje dobiti od tijela nadležnog za vodoopskrbu i  podatke  QH linije o tlaku u Javnoj mreži, prema kojima će se projektom provjeriti je li  potrebne količine vode i tlakovi mogu osigurati direktno iz javne mreže,  ili, u slučaju da tlak u javnoj mreži ne zadovoljava, je potrebno predvidjeti hidrostanicu za povišenje tlaka.

Itzvor: Defender.hr

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)